Steeds meer open data

Een democratische overheid wil transparant zijn. Dat kan door de enorme hoeveelheid data waarover die overheid beschikt, toegankelijk te maken voor iedereen.Ten slotte zijn die overheidsdata ook op kosten van de burger verzameld. Door open data is een gemeente, provincie, waterschap of landelijke overheid controleerbaar en kunnen burgers actief bijdragen aan verbeteringen, is de gedachte.

Open data stimuleert creativiteit in de maatschappij en nieuwe economische activiteit in de vorm van innovatieve, digitale diensten. Dit is effici├źnter dan het zelf als overheid te moeten bedenken en uiteindelijk dus ook goedkoper.

Expertisepunt Open Overheid

Het besef dat open data belangrijk is, groeide in Nederland in het afgelopen decennium. Binnen de overheid en ook bij burgers. In 2014 is daarom het Leer- en Expertisepunt Open Overheid opgericht. Dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het leer- en expertisepunt organiseert gelegenheden voor publieke organisaties om kennis en ervaring te delen.

Ecwid by Lightspeed

Wet hergebruik

In 2015 werd de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) van kracht. In die wet ligt vast dat een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, mits er sprake is van openbare informatie, er geen intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten en verstrekking van de informatie niet in strijd is met de bescherming van persoonsgegevens. De wet verplicht overigens niet tot actief ter beschikking stellen van informatie als open data.

Beschikbare datasets

Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren talloze datasets van de Nederlandse overheid beschikbaar gekomen. Een register vind je hier. Je kunt ook een dataverzoek doen.

Hier vind je diensten die zijn gemaakt met open data van de overheid.

Ecwid by Lightspeed